Des de l’AMPA pensem que és molt important l’enllaç actiu entre les famílies i l’escola. I aquesta relació pot esdevenir molt activa i profitosa gràcies a la figura del delegat/da de curs-classe.

A més, és una forma d’aconseguir una major representativitat del col·lectiu de pares i mares dins l’organització de l’escola i també dins l’AMPA.

QUI ÉS?

Pare, mare o tutor legal de l’alumnat del centre que s’ofereix de forma voluntària a exercir
aquest paper entenent i acceptant el seu rol dins de l’escola durant un curs escolar.
El delegat/da és considerat enllaç entre les famílies del grup-classe i l’escola.
El delegat/da no té responsabilitat envers l’activitat pedagògica ja que recau sobre el tutor i
l’equip docent.
El delegat/da ha de representar la globalitat de les famílies del grup-classe i no les inquietuds individuals de les famílies.

OBJECTIUS GENERALS

Afavorir la comunicació dels pares i mares del grup classe amb l’escola.
Aconseguir una major representativitat i participació del collectiu de pares i mares de l’escola.

FUNCIONS

1.- Motivar i dinamitzar als pares i mares del seu curs per tal d’integrar-los en la dinàmica del centre (reunions, festes, equips de treball, conferències, etc.)
2.- Assistir a les reunions que convoqui l’AMPA i/o l’escola.
3.- Col.laborar amb la Junta de l’AMPA en tots aquells projectes que es decideixi dur a terme en el pla del curs.
4.- Canalitzar les inquietuds, suggeriments, necessitats i interessos generals dels pares i mares del seu grup-classe cap a l’escola, utilitzant els canals habituals amb l’Ampa i l’escola.
5.- Informar als pares i mares del seu grup classe d’aquells aspectes que es determini des de l’AMPA i l’escola.
6.- Actuar en confidencialitat en relació a la informació que disposa per la seva funció com a delegat de curs-classe.
7.- Fer la valoració conjunta amb la resta de delegats i el seu coordinador.
8.- Col.laborar, sempre que sigui possible i pertinent, en les activitats proposades en el marc escolar i extraescolar.
9.- Ajudar a integrar a les famílies nouvingudes a l’escola.

COM ES POT SER DELEGAT/DA

Presentant-se com a voluntari/a a l’AMPA. Una vegada confirmat el delegat/da es presentarà a la resta de pares i mares i al tutor del grup_classe. En el cas de que hi hagi més d’un voluntari s’intentarà arribar a un consens entre les parts i, si no fós possible, a una votació entre les famílies de la classe.

La sol·licitud de delegat es pot presentar:

  • Presencialment, a la Reunió de principi de curs del vostre fill o filla
  • A la Bústia de l’AMPA
  • Enviant un correu a ampa@ampavoramar.cat

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DELS DELEGATS/DES DE CLASSE AMB EL TUTOR/A

  1. En la reunió de mares i pares, un representant de l’AMPA explicarà la funció del delegat de classe reforçant els canals de comunicació entre les famílies i l’escola.
  2. A l’inici de curs es realitzarà una reunió amb tots els delegats/des, el coordinador/a dels delegats/des i un/a representant de l’escola, per tal de concretar i aclarir dubtes sobre les seves funcions.
  3. Després de la primera reunió de delegats/des es farà la presentació entre els delegats i el tutor/a del grup-classe (OCTUBRE), a no ser que d’una o altra part es consideri més oportuna una altra data.
  4. Coordinació: El coordinador/a dels delegats designat per l’AMPA establirà el calendari de les reunions de seguiment amb els delegats.
  5. El coordinador/a dels delegats/des assistirà a la Comissió mixta.
  6. Reunions Extraordinàries: Les que el tutor/a o pare/mare delegat de classe considerin necessàries, sempre i quan s’hagi seguit tots els canals habituals.

* L’escola disposarà dels mitjans necessaris per la bona realització de la tasca de
delegats/des.

ALTRES

Hi ha la possibilitat de crear la figura d’un CODELEGAT/DA amb qui el delegat/da pugui compartir les funcions que li corresponen.

RESPONSABLE DE L’AMPA: Lara Peña