OBJECTIUS

Utilitzar sempre la llengua francesa per a totes aquelles comunicacions quotidianes a l’aula. Es traduiran les explicacions més complexes en els primers nivells de l’aprenentatge de la llengua.
Donar prioritat a l’expressió oral treballant constantment l’escoltar, l’entendre i el parlar.
Treballar l’expressió escrita puntualment en temes gramaticals i de vocabulari, iniciant paulatinament a l’alumne a redactar textos cada vegada més complexos.
Treballar la lectura i comprensió de textos relacionats sobretot en temes propers a l’alumne i el seu entorn.
Afavorir la dinamització de les classes. Classes dinàmiques i amenes ajuden a assolir la cohesió del grup, la seva motivació i la seva participació en la consecució dels objectius.
Aconseguir un rendiment alt i un nivell òptim és la finalitat prioritària.
Preparar els alumnes perquè puguin tenir una bona base i tinguin capacitat per expressar-se en francès amb facilitat.
Preparar als alumnes per als exàmens oficials de l’Institut Français adients a la seva edat i nivell a les escoles que així ens ho demanin.
Introduir els alumnes a la llengua francesa així com també a la cultura i tradicions més comunes de les regions de parla francesa.

 

RECURSOS

Utilització dels recursos i fonts actualitzats a través dels mitjans audiovisuals.
Utilització de material de suport digital: llibre de text i exercicis, diapositives, pel·lícules, mini sèries… a les escoles on ens permetin accés a pissarres digitals i ordinadors.
Utilització de material de suport tradicional: llibres, pòsters, contes, flashcards, cds, cançons…
Preparació de petites representacions, diàlegs i històries entre els alumnes, jocs de taula i de moviment…

VALORS

Respectar professors i companys, així com el material emprat i l’espai aula.
Demostrar tolerància, respecte i comprensió davant les diferents opinions, maneres de pensar, costums… que siguin diferents, treballant també l’esperit crític.
Aprendre a resoldre els conflictes que puguin sorgir de manera raonada i respectuosa.
Fer que els alumnes aprenguin a valorar els seus èxits i entenguin que un petit fracàs es pot superar amb esforç i ganes.
Demostrar una actitud positiva a classe esforçant-se en superar les dificultats que puguin sorgir.
Valorar molt l’esforç que cada alumne posa al seu aprenentatge i la seva contribució al grup.

NIVELLS, HORARIS, NÚMERO DE PLACES I PREU DEL CURS 2019/2020

 

francès ESO dilluns  17.00 a 18.00 10 205€  + llibre

El llibre es cobrarà en el rebut de novembre

RESPONSABLE DE L’AMPA

Mireia Colell
Email: extraescolars@ampavoramar.cat