PRESENTACIÓ

Chelsea House és una institució amb molts anys d’experiència en l’ensenyament d’idiomes que es diferencia d’altres organitzacions d’aquest tipus per comptar amb un equip directiu de professionals amb més de 25 anys en el món de l’ensenyament que treballa en les següents àrees de la didàctica de l’anglès:
-Docència i direcció de llar d’infants fins a P-5
-Docència i direcció de departaments escolars de Primària i Secundària
-Preparació de joves i adults per al First Certificate de la Universitat de Cambridge

El professorat de Chelsea House, nadiu i no nadiu, és llicenciat i especialitzat en l’ensenyament de l’anglès a nens/es, joves i adults.

Chelsea House manté en tot moment una estreta relació família-escola-professorat.

OBJECTIUS I CONTINGUTS GENERALS

A continuació ressenyem de manera general i resumida el vocabulari i la gramàtica que es treballaran a cada curs. Els primers dies de classe es valorarà el nivell i es podran modificar els continguts explicitats si és necessari.

Les classes treballen contínuament l’expressió oral, acostumant als alumnes a escoltar, entendre i parlar. L’expressió escrita, que també és important, es treballa en moments puntuals quan convé insistir en algun tema gramatical puntual o quan es treballa la redacció amb els més  grans.

Seguint la metodologia de l’escola, els llibres de text s’introdueixen a primària. Els llibres de text ajuden com a punt de partida per desenvolupar temes i interessos i poder seguir un fil conductor per assolir els objectius  proposats, però no com a eina única d’aprenentatge. Material suplementari tipus contes, cançons, jocs, cds, flashcards, joguines, manualitats, vídeos, ordinadors (sempre que l’escola ho autoritzi) és el que es fa servir a classe. Es fan petites representacions de situacions quotidianes on els alumnes han de memoritzar i integrar textos que ajuden a la seva comunicació. S’intenta crear un ambient anglès on totes les frases senzilles utilitzades per demanar, per preguntar, per respondre siguin en anglès. Es celebren totes les festes tradicionals angleses introduint l’element cultural adequat a cada nivell.

Treballem també l’autoestima de l’infant destacant les seves accions i comportament positiu. Estimulem la cooperació i sobretot el respecte vers el professorat i entre ells així com la cura que han de tenir a l’aula amb el material que és de tots.

És important llegir tots els continguts per veure que d’alguna manera tots estant relacionats i tant el vocabulari com la gramàtica són acumulatius.

Infantil P3
Vocabulari bàsic sobre un mateix, algunes parts del cos, els colors principals, començar a comptar, l’escola, la casa, la piscina, el parc, una sortida al camp i les vacances d’estiu. Es treballen les festivitats Halloween, Nadal, Carnaval i Pasqua.

Gramàtica molt bàsica amb: be, have en present. Imperatius (jump, run, stand up, draw, say, etc.), adjectius (good, bad…), frases de salutació i comunicació (Good afternoon, Can I go to the bathroom? etc.)

 

“Les classes comencen amb cançons de salutació, així creem una rutina on ens saludem tots i fem una introducció d’allò que es treballarà al llarg de la classe. El desenvolupament de la mateixa és dinàmic i divertit. Les joguines, el material didàctic i els jocs són claus en aquesta etapa, sobretot a les extraescolars. L’important és que aprenguin sense adonar-se’n, gaudint i esperant amb alegria la classe de cada setmana”.

Infantil P4
Revisió del vocabulari après afegint elements nous en les parts del cos, més colors, més números, extensió del vocabulari de l’escola afegint color + objecte (It’s a blue pencil…), la família més propera, la granja, els animals de companyia i el jardí, aliments propers al nen, el transport i les vacances d’estiu. També és treballa Halloween, Nadal Carnaval i Pasqua.

Gramàtica bàsica amb: be, have, can, let’s do something, find, look, listen, put….etc. Algunes preguntes amb: where…? what…? how many…? what colour…? , més adjectius i més frases de salutació i comunicació per relacionar-se entre ells (Hello, how are you?…..)

Infantil P5
Revisió del vocabulari après anteriorment sobretot de presentacions, parts del cos, colors, més números, la família, els objectes de l’escola, la roba, el metge i alguna malaltia pròpia dels infants, els animals del zoo, extensió del vocabulari dels aliments, jocs i joguines, professions i les vacances d’estiu. Es treballen les festivitats Halloween, Nadal, Carnaval i Pasqua.

Gramàtica bàsica amb: be, have, can, go, guess, choose, name, cut….etc. S’introdueix el present continuous ( What are you wearing?….) i el present simple (Does a farmer drive a tractor?….) sense esperar que el nen ho utilitzi però si que es familiaritzi i entengui el que se li diu. Les preguntes amb what? where? how many? can you? ….etc. seran habituals. Es treballaran més adjectius, algun adverbi i no es descuidaran les  frases de salutació i comunicació a la classe.

Primària 1r i 2n
És important començar la Primària amb un bon repàs de les estructures i el vocabulari bàsic treballat a Infantil mitjançant jocs, endevinalles, cançons, flashcards, petites representacions d’activitats quotidianes…

Els alumnes, treballant els diferents temes, trobaran vocabulari i gramàtica que ja hauran vist a Infantil i això els dona confiança de cara a l’ampliació de la llengua, a l’augment de la seva comprensió auditiva i expressió oral.

Temes principals que es tracten: la família, l’escola, el joc individual i col.lectiu, els aniversaris, la neteja i la cura del cos, la roba i les disfresses, els animals de companyia i com els hem de cuidar, la casa i els aliments, les vacances i totes les festivitats: Halloween, Nadal, Carnaval i Pasqua.

La gramàtica es fa més extensa. El present simple i el present continuous s’aprenen a utilitzar (positiu, negatiu i pregunta). Els imperatius i frases amb ordres s’espera que els nens ja els utilitzin per imitació. Els ‘wh’ questions s’usen contínuament (what?, where?, who?, which?, how many?) S’aprenen frases fetes, per exemple: It’s over there, I don’t know, Wait a minute, It’s time to go!….etc. Es continuen treballant els adjectius +  substantius: It’s a yellow bird.

 

“Amb els més petits de Primària aprenem la gramàtica i el vocabulari necessaris per expressarnos en anglès de manera divertida i creativa. Cantem cançons, dibuixem conceptes que hem après, fem representacions de teatre i juguem. Tot, per anar construint la llengua que ben aviat ens permetrà parlar amb certa fluïdesa i fer-nos entendre en anglès”.

Gemma Codina, professora d’anglès de primer cicle Chelsea House.

Primària 3r i 4t
Els primer dies de curs es repassa el que s’ha treballat el curs anterior de manera divertida però alhora seriosa perquè no els sigui tan difícil accedir als nous coneixements.

Temes principals que es tracten: la casa i el barri, l’escola, la classe i el pati, un dia al zoo, les botigues i la compra, els àpats, els pisos i els mobles, què veiem al carrer, un centre esportiu i els esports que hi fem, el temps atmosfèric, els diferents oficis i professions, algunes eines que s’utilitzen. Es treballen també totes les festivitats típiques.

La gramàtica s’intensifica, continuem amb be, have, can com a bàsics per preguntar, respondre i informar. Es continua treballant el present  continuous i el present simple treballant les diferències entre els dos tipus de present, augmenten considerablement les frases fetes , aprenen a expressar les seves preferències, aprenentatge de preposicions bàsiques tot donant informació utilitzant-les, s’augmenta l’utilització dels ‘wh’  questions amb ‘whose’, ús dels adjectius possessius (my, your, his, etc.). Si el nivell de la classe ho permet , es comença a introduir el past simple  (Mum was at home yesterday).

 

A les nostres classes creem un espai on l’anglès, més que estudiar-lo, es faci servir i sigui una eina de comunicació a l’hora d’escoltar, demanar o jugar a diferents activitats. Enfoquem les classes de manera que tots els nens i nenes se sentin una mica protagonistes del que estem treballant, portem una dinàmica engrescadora amb varietat d’activitats i continguts”.

Marc López, professor d’anglès de segon cicle de Chelsea House

Primària 5è i 6è
Els alumnes tenen molta capacitat de retenció de conceptes i estructures a aquesta edat i per tant el reforç de tot el que s’ha treballat anteriorment és més fàcil d’assolir. No obstant, es fa una revisió amb activitats atractives que tornin a il·lusionar els nens a reprendre l’aprenentatge.

Temes principals que es tracten: la ciutat i els seus edificis, els esports i activitats preferides, els països de parla anglesa i algunes de les seves particularitats i geografia, l’escola i les diferents assignatures, els dies de la setmana, els mesos de l’any, l’hora, les estacions de l’any, aprenen a lletrejar les paraules, a comptar fins a cent i fins a mil, ampliació vocabulari del cos humà i dels animals, els ordinadors i el seu llenguatge,  aprenen sobre pol·lució i com ser ecològic, aprenen a parlar dels seus amics i dels seus herois de ficció, de com poden ajudar a casa i de com nens d’altres cultures ho fan, aprenen una mica d’història tot treballant algun personatge de parla anglesa que sigui famós, treballen l’aventura en  diferents àmbits (la selva, el mar, l’espai…). Es continuen treballant totes les festivitats típiques.

La gramàtica deixa als alumnes preparats per afrontar una secundària amb garanties però el que és més important els dóna junt amb tota la  pràctica oral una solidesa lingüística per poder entendre i fer-se entendre. Es treballen els temps de present, de passat regulars (I wanted an apple) i irregulars (I went to the cinema), el past continuous (They were eating at 5 o’clock) i de futur amb ‘going to’ en les seves formes  afirmatives, negatives i preguntes, must i mustn’t, should i shouldn’t. Es treballen els comparatius (She’s nicer than her friend) i els superlatius  (My shoes are the most expensive), els noms ‘countable’ (books, oranges…) i ‘uncountable’ (milk, money, soup…) juntament amb ‘some’ i ‘any’,  els plurals irregulars d’alguns substantius. Si els alumnes no tenen camp problema en dominar tots aquests temps verbals s’intenta introduir el  present perfect (Have you ever been to London?).

 

“Les classes s’enfoquen en el joc com a mitjà idoni per adquirir el coneixement. Els alumnes associen l’aprenentatge amb un temps d’oci i retenen els conceptes amb molta més facilitat. L’speaking, la parla, és el més treballat a les classes. Exposicions, obres de teatre, presentacions de telenotícies, entre d’altres, per tal de millorar les seves habilitats a l’hora de comunicar-se amb fluïdesa en la llengua anglesa”.

Laura Hernàndez, professora d’anglès de tercer cicle Chelsea House.

1er a 4art d’ESO
Chelsea House ofereix també cursos d’anglès extracurricular als alumnes d’ESO on es treballen de manera harmònica tots els continguts de l’anglès curricular a nivell avançat.  Es prioritza l’anglès oral i la comprensió oral (speaking and listening) sense oblidar la lectura i l’escriptura (reading and writing).  El fet que les classes siguin reduïdes en nombre d’alumnes fa que tothom hi participi i tingui l’oportunitat d’expressar-se constantment.

Es consolida la gramàtica apresa a Primària i es va avançant a nivells més complexes com són tots els condicionals, la veu passiva, l’estil indirecte, els usos de la llengua…  El vocabulari es treballa amb complexitat paral.lela en temes d’actualitat, històrics, científics, noves tecnologies, art, música…, tot encaminat a acabar una Secundària amb un bon domini de la llengua en totes les seves vessants.

Chelsea House ofereix dintre de la Secundària la possibilitat que els alumnes quan estiguin preparats es puguin presentar de manera voluntària  als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge començant amb els exàmens de KET i PET que son preparatoris per a l’examen de First Certificate. Chelsea House aconsella presentar-se a aquest darrer examen, si l’alumne té possibilitats d’aprovar-lo, al final de l’ESO o al batxillerat.

El títol de First Certificate es avui dia necessari per llicenciar-se en vàries carreres universitàries i també és nivell d’anglès demanat per moltes empreses per accedir a diferents llocs de treball.

 

“En arribar a l’ESO, els alumnes tenen un nivell força alt i això ens permet aprofundir en conceptes gramaticals i de vocabulari més complexos que treballem amb un llibre de text. Però, el que més potenciem és l’anglès oral. Busquem temes d’actualitat que puguin interessar els adolescents i també incloem temes relatius a la cultura dels països anglosaxons”.

Marc López, professor d’anglès de secundària de Chelsea House

NIVELLS, HORARIS, NÚMERO DE PLACES I PREU DEL CURS 2018/19

 

anglès P3 grup A P3 dilluns 17.00 a 18.00 8 205€ Inscrits
anglès P3 grup B P3 dijous 17.00 a 18.00 8  205€ Inscrits
anglès P4 grup A P4 dilluns 17.00 a 18.00 8  205€ Inscrits
anglès P4 grup B P4 dimecres 17.00 a 18.00 8+8  205€ Inscrits
anglès P5 grup A P5 dimarts 17.00 a 18.00  8+8  205€ Inscrits
anglès P5 grup B P5 dimecres 17.00 a 18.00  8  205€ Inscrits
anglès 1+2,grup A 1er i 2on EP dimarts 17.00 a 18.00  10  205€  + llibre Inscrits
anglès 1+2,grup B 1er i 2on EP dimecres 17.00 a 18.00  10+10  205€  + llibre Inscrits
anglès 3+4,grup A 3er i 4art EP dimecres 17.00 a 18.00  10  205€  + llibre Inscrits
anglès 3+4,grup B 3er i 4art EP dijous 17.00 a 18.00  10  205€  + llibre Anul·lat
anglès 5+6, grup A 5è i 6è EP dilluns 17:00 a 18:00  10+10  205€ + llibre Inscrits
anglès 5+6, grup B 5è i 6è EP dijous 17:00 a 18:00  10+10  205€  + llibre Inscrits
anglès ESO ESO divendres 15:00 a 16:00  10  205€  + llibre Inscrits

A primària i secundària, al cost anual de l’activitat indicat a la taula superior, cal afegir-hi el cost del llibre. Serà subministrat per l’acadèmia i es cobrarà en el rebut de novembre.

Per realitzar l’activitat és imprescindible adquirir el llibre, amb independència del moment en que es realitzi la inscripció.

RESPONSABLE A L’AMPA

Mireia Colell
Email: extraescolars@ampavoramar.cat