ORDRE DEL DIA
1. Intern AMPA
a. Renovació de càrrecs.
b. Tresoreria. Aprovació comptes 2015-2016 i aprovació pressupost 2016-2017.
c. Preparació Assemblea. Comunicació i documents.
2. Comissió d’Extraescolars
3. Comissió de Comunicació
4. Resum reunió Patronat (28 setembre)
5. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Dilluns 24 d’octubre, a la Biblioteca Voramar, de 21:00 a 23:00. Preguem ajustar-se en l’horari.
Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió del dia 14 de
novembre.