ORDRE DEL DIA
1. Intern AMPA
2. Comissió de Comunicació
3. Comissió de Jornades
4. Comissió d’Estiu
5. Resum reunió Patronat (29 de juny)
6. Comissió d’Extraescolars
7. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00. Preguem ajustar-se en
l’horari.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió del dia 12 de
setembre.