L’Associació de Mares i Pares (AMPA) és el vehicle a través del qual les famílies fem arribar a l’escola les nostres inquietuds i visions sobre qualsevol aspecte relatiu a l’educació dels nostres fills i filles. Una manera de participar activament en les activitats educatives del centre i de contribuir al seu desenvolupament present i futur.

Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola; facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat; proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el seu funcionament; col·laborar en la gestió de serveis com ara el menjador escolar, l’acollida o l’adquisició i distribució de llibres de text; representar les famílies al Consell Escolar del centre i les institucions educatives; o realitzar qualsevol proposta a l’escola; són només alguns exemples de l’activitat que desenvolupa l’AMPA. Mares i pares que, desinteressadament cedeixen part del seu temps per un bé comú: fer una escola millor.

Casal d’estiu, colònies, activitats extraescolars, el concert o la loteria de Nadal, la cavalcada de Reis, Carnestoltes, Sant Jordi, les Jornades Culturals i Esportives, la Cursa de la Dona… Totes aquestes activitats, entre moltes altres, s’organitzen des de les diferents Comissions de l’AMPA i per això es necessiten moltes mans. Així doncs, el proper dilluns dia 24 d’octubre a les 20.30h al menjador de l’escola, participa a l’Assemblea General de l’AMPA i col·labora-hi.

Per què és important participar a l’AMPA?
• Perquè l’educació és una tasca de tots.
• Perquè és una manera de donar exemple als nostres fills i filles.
• Perquè és positiu que tots vetllem per la qualitat de l’educació.
• Perquè podràs conèixer i compartir amb altres pares i mares les teves inquietuds i propostes i també ajudar-
nos mútuament.
• Perquè podràs conèixer i entendre com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa.
• I, perquè, a més, ens ho passem bé fent el bé comú.

El passat 24 d’octubre es va celebrar l’Assamblea General de l’AMPA

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea de l’any anterior.
2. Memòria de les activitats desenvolupades durant el curs 2015-2016.
3. Estat de comptes del curs 2015-2016.
4. Pressupost pel curs 2016-2017.
5. Quotes pel curs 2016-2017.
6. Programa de les activitats a desenvolupar durant el curs 2016-2017.
7. Eleccions de la nova Junta
8. Precs i preguntes.

(Podeu descarregar-vos el document de convocatòria, els comptes anuals i el pressupost, el llibre de caixal’acta de l’Assemblea.